Lao

Updated: 28 April 2022

ລາວ / Lao

ແນວປະຕິບັດ ທາງການ ສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງ ຣັຖບານກາງ ປີ 2022

ຄຳແນະນຳ ໃນການຈົດຊື່ລົງທະບຽນ ແລະ ການ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ

ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຄະແນນຂອງທ່ານຖືກນັບ

ຢຸດ ແລະ ພິຈາຣະນາ – ກວດເບິ່ງແຫຼງຂ່າວການເລືອກຕັ້ງຣັຖບານກາງຄັ້ງນີ້

Telephone interpreter service

1300 720 153