Dari

Updated: 28 April 2022

دری / Dari

رهنمای رسمی شما به انتخابات فدرال 2022

راهنمائی در مورد ثبت نام و رأی دهی

چه باید کرد که رأی شما شمرده شود

توقف و تعمق نمائید – منبع را در این انتخابات فدرال بررسی کنید

Telephone interpreter service

1300 290 618