Filipino

Updated: 28 April 2022

Pilipino / Filipino

Ang inyong opisyal na gabay sa halalang pederal 2022

Patnubay sa pagpapatala at pagboto

Paano mapapabilang ang inyong boto

Huminto at pag-isipan – Siyasatin ang pinagmulan (source) ngayong halalang pederal

Telephone interpreter service

1300 720 153