Punjabi

Updated: 18 May 2022

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਈਡ 2022 ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ – ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Telephone interpreter service

1300 720 153