ហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោត - ព្រឹទ្ធសភា

Updated: 17 January 2022
នេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ អ្នកនឹងនៅតែត្រូវបោះឆ្នោត នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធដដែល។

ឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោតនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នក ដាក់បញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍នេះ គឺដើម្បីហ្វឹកហាត់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ អ្នកនឹងនៅតែត្រូវបោះឆ្នោត នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធដដែល។ ឧបករណ៍នេះប្រើសន្លឹកឆ្នោតគំរូមួយ។ ឈ្មោះបេក្ខជន និងគណបក្សនានាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ នឹងត្រូវបានប្រកាសដោយ AEC ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត។

សេចក្តីណែនាំ

ជ្រើសរើសលេខដោយប្រើបញ្ជីទម្លាក់ចុះ ដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នានា នៅលើសន្លឹកឆ្នោតគំរូខាងក្រោម។ នៅពេលអ្នកជឿជាក់ថា អ្នកបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយ សូមចុចប៊ូតុង 'ពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ' នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃសន្លឹកឆ្នោត។ ដើម្បីដាក់បញ្ជូនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចជ្រើសរើសបោះឆ្នោតនៅលើខ្សែបន្ទាត់ក៏បាន ឬនៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក៏បាន។

នៅលើខ្សែបន្ទាត់

ដាក់លេខយ៉ាងហោចណាស់ 6 ប្រអប់ សម្រាប់គណបក្ស ឬក្រុម ទៅតាមលំដាប់នៃជម្រើសរបស់អ្នក (ដោយដាក់លេខ 1 ជាជម្រើសដំបូងរបស់អ្នក)។

នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់

ដាក់លេខយ៉ាងហោចណាស់ 12 ប្រអប់ សម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់ៗ ទៅតាមលំដាប់នៃជម្រើសរបស់អ្នក (ដោយដាក់លេខ 1 ជាជម្រើសដំបូងរបស់អ្នក)។

អ្នកអាចដាក់លេខប្រអប់បន្ថែមជាច្រើនតាមដែលអ្នកជ្រើសរើស នៅពេលបោះឆ្នោតនៅលើខ្សែបន្ទាត់ក៏បាន (ពោលគឺ ច្រើនជាងប្រាំមួយប្រអប់) ឬនៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក៏បាន (ពោលគឺ ច្រើនជាងដប់ពីរប្រអប់)។


Senate Ballot Paper
State – Election of 6 Senators

You may
vote in one of
two ways

Either:

Above the line

By numbering at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice)

A
MIST PARTY
B
RAIN PARTY
C
FOG/SUN PARTY
D
HUMID PARTY
E
BREEZE PARTY
F
CLOUD PARTY
G
 
 
 

Or:

Below the line

By numbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

MIST PARTY

SURNAME
Given Names
MIST PARTY
SURNAME
Given Names
MIST PARTY

RAIN PARTY

SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY

FOG/SUN PARTY

SURNAME
Given Names
FOG PARTY
SURNAME
Given Names
SUN PARTY

HUMID PARTY

SURNAME
Given Names
HUMID PARTY
SURNAME
Given Names
HUMID PARTY

BREEZE PARTY

SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY
SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY

CLOUD PARTY

SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY

 

SURNAME
Given Names
 
SURNAME
Given Names
 

UNGROUPED

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT
Back to top