Nepali

Updated: 28 April 2022

नेपाली / Nepali

संघीय निर्वाचन 2022 को आधिकारिक निर्देशिका

मतदाता नामावलि दर्ता तथा मतदान निर्देशिका

आफ्नो मतलाई गणना योग्य कसरी बनाउने ?

रोक्किनुहोस् र विचार गर्नुहोस् – यो संघीय निर्वाचनमा सुचनाको स्रोतको जाँच गर्नुहोस्।

पढ्न सजिलो निर्देशिकाहरू

Telephone interpreter service

नेपाली / Nepali - 1300 720 153