Karen

Updated: 18 May 2022

ကညီကျိ၁် / Karen

နတၢ်ဒုးနဲၣ်ကျဲလၢအဖိးသဲစး ဆူ 2022ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဃုထၢ

ကျဲလၢဘၣ်မၤအီၤဒ်သိးတၢ်ကဂံၢ်ဒွးနတၢ်ဖးအဂီၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ဘံး-19တၢ်ဆါ

အိၣ်ပတုၥ်ဒီးကွၢ်ဆိကမိၣ်အီၤ – သမံသမိးကွၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဃုထၢအံၤအဂံၢ်ခီၣ်ထံးတက့ၢ်

တၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်လၢတၢ်ဖးဘၣ်အဂ့ၢ်ညီ

Telephone interpreter service

ကညီကျိ၁် / Karen - 1300 720 153