Farsi (Persian)

Updated: 28 April 2022

فارسی / Farsi (Persian)

راهنمای رسمی شما برای انتخابات فدرال 2022

اراهنمایی برای ثبت نام و رأی دادن

چگونه مطمئن شوید رأیتان شمرده می شود

درنگ کنید و بسنجید – منبع اطلاعات را در این انتخابات فدرال بررسی کنید

Telephone interpreter service

1300 290 619