Australian Electoral Commission

Vietnamese

Updated: 17 June 2016

Tiếng Việt/Vietnamese

Bản Hướng dẫn chính thức bầu cử liên bang 2016

Hãy bảo đảm rằng quý vị có tiếng nói: chỉ dẫn ghi danh và bỏ phiếu

Bỏ phiếu kỳ bầu cử liên bang lần này có khác trước

Làm thế nào để lá phiếu của quý vị có giá trị

Telephone interpreter service

Tiếng Việt / Vietnamese - 1300 720 152