Australian Electoral Commission

Thai

Updated: 17 June 2016

ไทย /Thai

คู่มือการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐปีค.ศ. 2016

ให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์: ค􀑼ำแนะน􀑼ำการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งนี้จะมีวิธีการแตกต่างไป

ทำอย่างไรไม่ให้คะแนนเสียงของคุณสูญเปล่า